Article

תכנון ובניה כתבה

 כתב אישום שהוגש בבית משפט לעניינים מקומיים ושעניינו ביצוע עבודות הטעונות היתר וכן שימוש בגינן.  הסעיפים המפורטים בכתב האישום היא בניית פרגולת עץ בשטח של כ-20 מ"ר , פיתוח שטח משותף בשטח של כ- 47 מ"ר, בניית גדר והתקנת שער.

המדובר בדירה בקומה הראשונה בבניין משותף

לעניין פיתוח השטח מדובר בשטח המשותף לבניין בו כל דיירי הבניין נתנו הסכמתם לתיחום השטח יוער כי,  בשטח אין מתקיימים שירותי תברואה, האשפה נערמת וחמור מזאת, קיימת גישה המאפשרת את כניסתם של אנשים מפוקפקים לשטח האמור, בו מושלכים מזרקים, ובקבוקי שתייה חריפה. לא כל שכן, ריחות חריפים הנודפים מהחצר האחורית המגיעים לממדים שאינם נסבלים בעונת הקיץ, מטרד  יתושיםו החצר הפכה למקום משכנם של שרצים וריבוי של חולדות ומכרסמים לרבות נחשים ועקרבים המהווים מפגע סביבתי חמור וסכנה לילדים . למעלה מזאת עוברי דרך זורקים את האשפה בחצר שהוזנחה משך שנים וזו צברה כמויות אשפה בלתי נתפסות בכך שהנשם תחם את השטח נמנע מטרד בריאותי ואסתטי לבניין ולרחוב. 

לעניין הפרגולה שנבנתה החוק קובע כי ,על גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מהביצוע עם אישור מהנדס מבנים על עיגון ויציבות יוצא איפה כי הסעיף בכתב האישום מתייתר שכן הפרגולה עומדת בתנאי פטור מהיתר.

עוד הואשם בביצוע עבודות ושימוש בלא היתר מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וזאת לפי חוק תכנון ובניה , התש"כ 1965 עבירה לפי סעיפים 145(א) ו- 204(א) לחוק. ותקנה 1(1) לתקנון התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז 1967. כאמור העבירה היא עבירה פלילית והרשעה מסתיימת ברישום פלילי לכל דבר ועניין.

ב-01/08/2014 נכנסו לתוקפן תקנות חדשותתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014  ,הפוטרות הקמת מבנים מסויימים, עבודות מסוימות וסוגי שימושים מסוימים, מהצורך בקבלת היתר בניה מהוועדה המקומית.

העבודות הפטורות מהיתר מפורטים בפרק ב' של התקנות והם כוללים את העבודות והמבנים לפי המפרט שנקבע בתקנות לגבי כל אחד מהם ובהתאם לתנאים ולסייגים של כל ועדה מקומית. קרי רק מבנה, עבודה או שימוש העומדים בכל התנאים הנ"ל פטורים מהיתר. באתר שער המידע לרישוי ובניה של משרד הפנים http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx מפרט בצורה ידידותית את כל העבודות הפטורות מהיתר ועליהן ניתן לדווח לרשות המקומית.

התנאים לפטור מהיתר קבועים  בסעיף 145ג והן בתקנה 2 של התקנות החדשות והם תנאים מצטברים, ביחס למבנים, העבודות והשימושים הפטורים.

מכאן הדרך הייתה קצרה לחזרה מאישום פלילי בהתאם לחוק העונשין פרק ב' סעיף 5 שינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה, תשנ"ד 1994.